Home > 医源资料库 > 医源书店 > 中医 > 疡科心得集
相关主题关键字
阅读排行榜
近日更新

疡科心得集

作者:(清)高秉钧 著,盛维忠 校注
出版社:中国中医药出版社
ISBN:7801561058
印次:2
纸张:胶版纸
出版日期:2000-9-1
字数:113000
版次:1
a
内容提要:
    《疡科心得集》系清代外科学家高秉钧所撰。初刊于嘉庆十年(1805年)。全书包括《疡科临心得集》3卷、《疡科心科集方汇》3卷及《家用膏丹丸散方》1卷。
高氏具三十余年临证经验,于《灵》、《素》研探颇深,且博通经方,洞晓脉理,故其治病强调探其本而不袭其末,谓“外科必从内治”。书中所论不循旧例,每以两证互相发明,其中有两证而同一治者,亦有两证而治各异者,总以虚实阴阳寒热分别,审辨明确,然后或攻或补,治法昭然若揭。
是书文字精炼,要点突出,刊行后多为江浙业疡医者所宗,现今仍系一部实用价值较高的中医外科参考书。
  作者简介:       
目录:
卷上
疡证总论
疡科调治心法略义
申明外疡实从内出论
辨脑疽对口论
辨百会疽玉枕疽论
辨夭疽锐毒虚实论
辨大头瘟抱头火丹毒论
辨鬃疽额疽论
辨凤眉疽眉心疔眉发论
辨眼丹眼漏论
辨眼胞菌毒眼胞痰核论
辨鼻渊鼻痔鼻衄论
辨龙泉疔虎须疔颧骨论
辨唇疔茧唇(饣舌)唇疳论
辨口疮口糜论
辨婴孩螳螂子雪口疳梅花疳论
辨牙咬托肋寒热虚实会心变骨槽论
骨槽风①后论
辨牙漏牙宣牙疔论
辨走马牙疳风热牙疳牙菌论
辨舌喑舌痹论
辨木舌舌衄论
辨舌疳牙岩舌疔论
辨悬痈*舌论
辨喉蛾喉痈论
辨缠喉风虚实不同及小儿马脾风论
辨喉疳喉菌论
辨喉痹喉癣论
辨梅核气喉化
辨烂喉丹痧顺逆论
附:王步三先生烂喉丹痧论
辨耳痈耳菌虚实论
辨鸬鹚瘟耳根痈异证同治论
辨发颐豌豆疮论
辨颈痈锁喉痈论
辨风热痰惊痰论
辨瘰疬瘿瘤论
辨缺盆疽臑痈胛痈论
附:汤森亭先生肩臂膊诸痛论
辨夹痈米疽论
……
卷中
卷下
  编辑推荐:     .
 

网站地图 | RSS订阅 | 图文 | 版权说明 | 友情链接
Copyright © 2008 39kf.com Inc. All rights reserved. 医源世界 版权所有
医源世界所刊载之内容一般仅用于教育目的。您从医源世界获取的信息不得直接用于诊断、治疗疾病或应对您的健康问题。如果您怀疑自己有健康问题,请直接咨询您的保健医生。医源世界、作者、编辑都将不负任何责任和义务。
本站内容来源于网络,转载仅为传播信息促进医药行业发展,如果我们的行为侵犯了您的权益,请及时与我们联系我们将在收到通知后妥善处理该部分内容